seure avoimet työpaikat keikkatyö määräaikainen työ kokoaikatyö kiertävä työ osa-aikatyö sairaanhoitaja lähihoitaja lastenhoitaja lastentarhanopettaja kokki ruokapalvelutyöntekijä laitoshuoltaja siivooja avustaja helsinki espoo vantaa hus uusimaa päiväkoti koulu sairaala kotihoito erikoissairaanhoito keittiö siivous joustavatyö eläkkeellä opiskelijalle hoitovapaalla

 

Rekisteriseloste, Seuren henkilöstörekisteri (koonti)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivämäärä: 11.5.2018
Viimeisin päivitys: 11.5.2018

1. Rekisterin nimi

Seuren henkilörekisteri, joka sisältää seuraavat alarekisterit

1. Hakijarekisteri

2. Vuokrahenkilöstörekisteri

3. Hallinnon henkilöstörekisteri

4. Asiakasrekisteri

5. Ulkoisten henkilöiden rekisteri (erillinen rekisteriseloste)

6. Markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Työntekijäpalvelut

PL 650

00099 Helsingin kaupunki

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Talousjohtaja

4. Rekisterin yhteyshenkilö

Katri Perhonen
Tietosuojavastaava

Yhteystiedot:

PL 650
00099 Helsingin kaupunki
etunimi.sukunimi@seure.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Keskeinen lainsäädäntö ja käsittelyn oikeusperuste:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016):
Rekisterit 2-4: 6 artiklan 1. c -kohta:
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen työnantajavelvoitteen noudattamiseksi. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on yhteys rekisterinpitäjään reservin työntekijänä, varsinaisena työntekijänä tai entisenä työntekijänä.

Rekisteri 4: Asiakas edustaa vuokratyön tilaajana käyttäjäyritystä ja jolla on työnjohtovastuu suhteessa vuokratyöntekijään. Asiakasrekisterin rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on yhteys rekisterinpitäjään asiakkaana ja palvelun käyttäjänä. Lisäksi asiakas edustaa vuokratyön tilaajana käyttäjäyritystä ja jolla on työnjohtovastuu suhteessa vuokratyöntekijään. Asiakkaan henkilötietoja käsitellään palvelun käytön mahdollistamiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Rekisterit 1 ja 5: 6 artiklan 1. a –kohta (suostumus):

Rekisteröidyt ovat hakijoita, jotka hakevat Seuren kautta Seurelle tai tilaaja-asiakkaalle töihin. He voivat olla myös Seuren asiakkaalle välittämää työvoimaa. He voivat olla myös asiakkaan omaa henkilöstöä, joiden henkilötietoja käsitellään Seuressa erillisen sopimuksen perusteella.

Rekisteri 6: 6 artiklan 1. a –kohta (suostumus):

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän rekrytointimarkkinointi- ja työnhakijaviestinnän toteuttamiseksi. Viestintää voidaan kohdistaa potentiaalisiin työnhakijoihin esimerkiksi sähköisesti, kuten sähköpostitse lähetettävillä uutiskirjeillä.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Nimitiedot, sähköposti, puhelinnumero (rekisterit 1-6)
 • Henkilönumero (rekisterit 1-3 ja 5)
 • Organisaatiotunnus (vrt. id-numero) (rekisteri 4)
 • Henkilötunnus, syntymäaika, osoitetiedot, kansalaisuustieto, tarvittaessa oleskelulupa/-työlupatieto, lähiomaisen tieto (vapaaehtoinen), (rekisterit 2-3, osittain 6)
 • Henkilön itsensä toimittamat tiedot (dokumentit ym.) (rekisterit 1-3, joskus 5)
 • Toimiala(t), joilla työskentely kiinnostaa (rekisterit 1-2 ja 6)
 • Alaikäisen, alle 18-vuotiaan työntekijän huoltajuustiedot (rekisteri 3)
 • Koulutustiedot (rekisterit 1-3)
 • Työhistoria (rekisterit 1-3)
 • Palvelussuhdetiedot muutoksineen, poissaolotiedot, palkkatapahtumatiedot, palkkalaskelmat (rekisterit 2-3)
 • Ay-tiedot (valtakirjalla ilmoitetut) (rekisterit 2-3)
 • Työmatkatiedot (matkakulut, matkan tarkoitus yms.) (rekisterit 2-3)
 • Ateriatiedot, luontoisetuudet ja muut etuudet (työmatkan tuki, liikunta-ja kulttuuri sekä työterveyshuolto) (rekisterit 2-3)
 • Yhteydenotot, yhteistyöhön liittyvät muistiinpanot (rekisterit 1-5)
 • Työntekijäpalautteet (rekisterit 2-3, joskus 5)
 • Asiakaspalautteet, reklamaatiot (rekisteri 4)
 • Asiakaskyselyt/tutkimukset ja niihin liittyvät henkilötiedot (rekisteri 4)
 • Työntekijäkyselyt/tutkimukset ja niihin liittyvät henkilötiedot (rekisterit 2-3)
 • Haastattelutiedot (rekisterit 1-3, joskus 5)
 • Mahdolliset muut lakisääteiset tiedot työnantajavelvoitteiden hoitamiseksi: esim. Tartuntatautilaki 48 § (rekisteri 2)
 • Valvontakameroiden nauhat (Seuren odotustilat) (kävijät, rekisterit 1-5)

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterit 2-3: Tietoja luovutetaan ainoastaan lain ja säädösten mukaisesti mm. seuraavasti:

 • Verottajalle (verottajan vaatimat tiedot)
 • Ammattiliitoille (perityt jäsenmaksut)
 • Ulosottoviranomaisille (perityt ulosotot)
 • Eläkelaitoksille (perityt eläkemaksut ja henkilön palvelussuhteeseen liittyvät tiedot)
 • Tilastokeskukselle (ei yksilötason tietoja)
 • Vakuutusyhtiölle (vakuutukseen liittyvät tiedot ja vuosi-ilmoitukset)
 • Kansaneläkelaitokselle (tarvittavat poissaoloihin liittyvät tiedot)
 • Viranomaiselle esim. palkkatukeen liittyvät tiedot
 • Työterveyshuoltoon
 • Henkilölle itselleen (palkkalaskelma, sekä pyydettäessä työtodistus, palkkatodistus)
 • Henkilötietoja luovutetaan lainsäädännön tai yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille viranomaisille noudattaen lainsäädäntöä (esim. poliisi, Valvira, KEVA, KEVA, työttömyyskassa)
 • Muut henkilötietojen luovutukset
  • työntekijöiden etuudet (työmatka- sekä liikunta- ja kulttuurietu)
  • työn tilaaja/työnjohtovastuussa oleva taho
  • sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevä työntekijä antaa suostumuksensa nimensä, puhelinnumeronsa, henkilötunnuksensa ja tarvittaessa sähköpostiosoitteensa ja tehtävänimikkeensä luovuttamiseen tilaajan/työnjohdon edustajalle potilastietojärjestelmien tunnusten hakemista varten
  • laskutuksen yhteydessä (nimi, työskentelypvm)
  • palvelussuhteeseen liittyvät asiat, kuten
  • henkilön palkanmaksuun liittyvät asiat: kirjanpito/pankki (rekisterit 2-3)
  • tunnuksiin, laitteisiin ja kulkulupiin liittyvä asiointi (rekisteri 3)

Rekisteri 1: Tietoja voidaan luovuttaa työn tilaajalle toimeksiannon mukaisesti:

 • Haetaan henkilöstöä suoraan asiakkaalle
 • Esitellään henkilö työvoiman tilaajalle

Rekisteri 4 ja 6: Tietoja ei luovuteta

Rekisterit 1-5: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen tietolähteet

 • Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään (rekisterit 1-5)
 • Henkilötietoja voidaan kerätä henkilön suostumuksella myös työnjohdolta, ns. kolmannelta osapuolelta sekä suosittelijoilta (rekisterit 1-3, 5).
 • Henkilötietoja voi tulla työntekijän suostumuksella myös toiselta asiakasorganisaation yhteyshenkilöltä, kuten yhteyshenkilön esimieheltä (rekisteri 4)

9. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Kaikkia käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä erilaisin teknisin suojauksin. Henkilötietoa käsittelevien ohjelmien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat luovutetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien perusteella ja se päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on artikla 15 mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisterinpitäjä käyttää rekisterin henkilötietoja henkilöstöjohtamisen välineenä (rekisterit 1-5). 

Suunnitelmissa ja tilastoinneissa ei yksilötason tietoja käytetä.

12. Tietojen säilytysajat

Palvelusuhteeseen liittyvien tietojen säilytysajat määräytyvät lainsäädännön perusteella (rekisterit 2-3).

Hakemukset säilytetään 24 kk (rekisteri 1).

Kyselyjen/tutkimusten yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään 24 kk (rekisterit 1-6). Huom! Henkilöstökyselyissä ei yleensä kerätä henkilötietoja (rekisterit 2-3).

Työnhakijan, työntekijän, tilaaja-asiakkaan tai ulkoisen työntekijän lähettämien sähköpostiviestien säilytysaika on pääsääntöisesti enintään 2 kk (voi koskea rekistereitä 1-3, 5).

Rekisteri 6: Suoramarkkinointi päättyy välittömästi henkilön peruttua suostumuksen. Henkilötiedot poistetaan 6 kk:n kuluessa henkilön peruttua suoramarkkinointiluvan.

Toimitilojen valvontakameroiden nauhoja säilytetään 7 vrk (rekisterit 1-6)

 

Rekisteriseloste, asiakasrekisteri

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivämäärä: 10.5.2018
Viimeisin päivitys: 18.5.2018

1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Työntekijäpalvelut

PL 650

00099 Helsingin kaupunki

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Palvelutuotantojohtaja

4. Rekisterin yhteyshenkilö

Katri Perhonen
Tietosuojavastaava

Yhteystiedot:

PL 650
00099 Helsingin kaupunki
etunimi.sukunimi@seure.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Keskeinen lainsäädäntö ja käsittelyn oikeusoperuste:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016): 6 artiklan c-kohta, käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Asiakas edustaa vuokratyön tilaajana käyttäjäyritystä ja jolla on työnjohtovastuu suhteessa vuokratyöntekijään.

Rekisteröidyt henkilöt ovat henkilöitä, joilla on yhteys rekisterinpitäjään asiakkaana ja palvelun käyttäjänä. Lisäksi asiakas edustaa vuokratyön tilaajana käyttäjäyritystä ja jolla on työnjohtovastuu suhteessa vuokratyöntekijään.

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään palvelun käytön mahdollistamiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Henkilön yksilöintitiedot: nimitiedot, henkilönumero, työskentelynimike, työkohteen osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero
 • Yhteydenotot, yhteistyöhön liittyvät muistiinpanot
 • Organisaatiotunnus (vrt. ID-numero)
 • Asiakaspalautteet, reklamaatiot
 • Asiakaskyselyt/tutkimukset ja niihin liittyvät henkilötiedot
 • Valvontakameroiden nauhat (Seuren odotustilat)

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta.

8. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään. Henkilötietoja voi tulla työntekijän suostumuksella myös ns. kolmannelta osapuolelta: toiselta asiakasorganisaation yhteyshenkilöltä, kuten yhteyshenkilön esimieheltä.

9. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Kaikkia käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä erilaisin teknisin suojauksin. Henkilötietoa käsitelevien ohjelmien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat luovutetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien perusteella ja se päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on artikla 15 mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

11. Tietojen säilytysajat

Kyselyjen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään 24 kk.

Huom! Suunnitelmissa ja tilastoinneissa ei yksilötason tietoja käytetä.

Sähköpostiviestit: Tilaaja-asiakkaan/työntekijän lähettämien sähköpostien osalta säilytysaika on enintään 2 kk.

Toimitilojen valvontakameroiden nauhoja säilytetään 7 vrk 

 

Rekisteriseloste, vuokrahenkilöstörekisteri

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivämäärä: 11.5.2018
Viimeisin päivitys: 11.5.2018

1. Rekisterin nimi

Vuokrahenkilöstörekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Työntekijäpalvelut

PL 650

00099 Helsingin kaupunki

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Palvelutuotantojohtaja

4. Rekisterin yhteyshenkilö

Katri Perhonen
Tietosuojavastaava

Yhteystiedot:

PL 650
00099 Helsingin kaupunki
etunimi.sukunimi@seure.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Keskeinen lainsäädäntö ja käsittelyn oikeusperuste:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016): 6 artiklan 1. c-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Lisäksi mm. Työsopimuslaki 55/2001

Rekisteröidyt henkilöt ovat henkilöitä, joilla on yhteys rekisterinpitäjään reservin työntekijänä, varsinaisena työntekijänä tai entisenä työntekijänä. Henkilötietoja käsitellään työnantajavelvoitteiden hoitamiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Henkilön yksilöintitiedot: nimitiedot, henkilönumero, henkilötunnus, osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero, kansalaisuustieto, tarvittaessa oleskelulupa/-työlupatieto, lähiomaisen tieto (vapaaehtoinen)
 • Työntekijän itsensä toimittamat tiedot (dokumentit ym.)
 • Alaikäisen, alle 18-vuotiaan työntekijän huoltajuustiedot
 • Koulutustiedot
 • Palvelussuhdetiedot muutoksineen, poissaolotiedot, palkkatapahtumatiedot, palkkalaskelmat
 • Ay-tiedot (valtakirjalla ilmoitetut)
 • Työmatkatiedot (matkakulut, matkan tarkoitus yms.)
 • Ateriatiedot, luontoisetuudet ja muut etuudet (työmatkan tuki, liikunta-ja kulttuuri sekä työterveyshuolto)
 • Yhteydenotot, yhteistyöhön liittyvät muistiinpanot
 • Työntekijäpalautteet, haastattelutiedot
 • Työntekijäkyselyt/tutkimukset ja niihin liittyvät henkilötiedot
 • Mahdolliset muut lakisääteiset tiedot työnantajavelvoitteiden hoitamiseksi: esim. Tartuntatautilaki 48 §
 • Valvontakameroiden nauhat (Seuren odotustilat, kävijät)

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja luovutetaan ainoastaan lain ja säädösten mukaisesti mm. seuraavasti:

 • Verottajalle (verottajan vaatimat tiedot)
 • Ammattiliitoille (perityt jäsenmaksut)
 • Ulosottoviranomaisille (perityt ulosotot)
 • Eläkelaitoksille (perityt eläkemaksut ja henkilön palvelussuhteeseen liittyvät tiedot)
 • Tilastokeskukselle (ei yksilötason tietoja)
 • Vakuutusyhtiölle (vakuutukseen liittyvät tiedot ja vuosi-ilmoitukset)
 • Viranomaiselle esim. palkkatukeen liittyvät tiedot
 • Työterveyshuoltoon
 • Henkilölle itselleen (palkkalaskelma, sekä pyydettäessä työtodistus, palkkatodistus)
 • Henkilötietoja luovutetaan lainsäädännön tai yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille viranomaisille noudattaen lainsäädäntöä - poliisi, Valvira, KEVA
 • KELA, TE-keskus, työttömyyskassa
 • Henkilötietoja (nimi, sähköposti, puhelinnumero) voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle myös, kun kyseessä on:
 • työntekijöiden etuudet (työmatka- sekä liikunta- ja kulttuurietu)
 • työn tilaaja/työnjohtovastuussa oleva taho
 • sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevä työntekijä, joka antaa suostumuksensa nimensä, puhelinnumeronsa, henkilötunnuksensa ja tarvittaessa sähköpostiosoitteensa luovuttamiseen tilaajan/työnjohdon edustajalle potilastietojärjestelmien tunnusten hakemista varten
 • laskutuksen yhteydessä (nimi, työskentelypvm)
 • henkilön palkanmaksu pankkiin
 • Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen tietolähteet

 • Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään
 • Henkilötietoja voidaan kerätä työntekijän suostumuksella myös työnjohdolta, ns. kolmannelta osapuolelta sekä suosittelijoilta

9. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Kaikkia käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä erilaisin teknisin suojauksin. Henkilötietoa käsittelevien ohjelmien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat luovutetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien perusteella ja se päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on artikla 15 mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisterinpitäjä käyttää rekisterin henkilötietoja henkilöstöjohtamisen välineenä.

Suunnitelmissa ja tilastoinneissa ei yksilötason tietoja käytetä.

12. Tietojen säilytysajat

Palvelusuhteeseen liittyvien tietojen säilytysajat määräytyvät lainsäädännön perusteella.

Jos työntekijäkyselyjen/tutkimusten yhteydessä kerätään henkilötietoja, ne säilytetään 24 kk. Huom! Henkilöstökyselyissä ei yleensä kerätä henkilötietoja.

Sähköpostiviestit säilytetään työntekijän lähettämien sähköpostien osalta:

 • seure(at)seure.fi –sähköpostin viestit säilytetään 1 kk
 • dokumentit(at)seure.fi –sähköpostin viestit säilytetään 2 kk

Toimitilojen valvontakameroiden nauhoja säilytetään 7 vrk.

 

Rekisteriseloste, hakijarekisteri

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivämäärä: 10.5.2018
Viimeisin päivitys: 11.5.2018

1. Rekisterin nimi

Hakijarekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Työntekijäpalvelut

PL 650

00099 Helsingin kaupunki

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Palvelutuotantojohtaja

4. Rekisterin yhteyshenkilö

Katri Perhonen
Tietosuojavastaava

Yhteystiedot:

PL 650
00099 Helsingin kaupunki
etunimi.sukunimi@seure.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Keskeinen lainsäädäntö ja käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016): 6 artiklan 1.a -alakohta:
rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteröidyt henkilöt ovat hakijoita, jotka hakevat Seuren tai toimeksiannon antaneen kolmannen osapuolen palvelukseen.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Työnhakijan yksilöintitiedot: nimitiedot, henkilönumero, osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero
 • Työnhakijan itsensä ilmoittamat tiedot: Koulutus, työhistoria, osaaminen, luvat ym.
 • Työnhakijan itsensä liittämät tiedot: dokumentit ym.
 • Yhteydenotot, käydyistä keskusteluista tehdyt merkinnät, haastattelutiedot
 • Valvontakameroiden nauhat (Seuren odotustilat)

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja voidaan luovuttaa työn tilaajalle toimeksiannon mukaisesti:

 • Haetaan henkilöstöä suoraan asiakkaalle
 • Esitellään henkilö työvoiman tilaajalle
 • terveydenhuoltoalalla työskentelevä henkilö, jonka tietoja (nimi, henkilötunnus) voidaan luovuttaa työkohteen edustajalle potilastietojärjestelmien tunnusten hakemista varten

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Henkilötietojen tietolähteet

 • Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään
 • Henkilötietoja voidaan kerätä työntekijän suostumuksella myös kolmannelta osapuolelta:
  • työnjohdolta: nimitiedot, puhelinnumero
  • suosittelijoilta: suositukset

9. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Kaikkia käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä erilaisin teknisin suojauksin. Henkilötietoa käsittelevien ohjelmien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat luovutetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien perusteella ja se päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on artikla 15 mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisterinpitäjä käyttää hakijarekisterin henkilötietoja rekrytointiprosessin aikana.

Suunnitelmissa ja tilastoinneissa ei yksilötason tietoja käytetä.

12. Tietojen säilytysajat

Hakijareservin henkilötietoja säilytetään 24 kk.

Sähköpostiviestit säilytetään hakijan lähettämien sähköpostien osalta:

 • seure(at)seure.fi –sähköpostin viestit säilytetään 1 kk
 • dokumentit(at)seure.fi –sähköpostin viestit säilytetään 2 kk

Toimitilojen valvontakameroiden nauhoja säilytetään 7 vrk.

 

Rekisteriseloste, markkinointirekisteri

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivämäärä: 1.8.2018
Viimeisin päivitys: 8.8.2018

1. Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Työntekijäpalvelut

PL 650

00099 Helsingin kaupunki

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

4. Rekisterin yhteyshenkilö

Katri Perhonen
Tietosuojavastaava

Yhteystiedot:

PL 650
00099 Helsingin kaupunki
etunimi.sukunimi@seure.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Keskeinen lainsäädäntö ja käsittelyn oikeusperuste:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016): 6 artiklan 1.a -alakohta:

rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän rekrytointimarkkinointi- ja työnhakijaviestinnän toteuttamiseksi. Viestintää voidaan kohdistaa potentiaalisiin työnhakijoihin esimerkiksi sähköisesti, kuten sähköpostitse lähetettävillä uutiskirjeillä.

Rekisterinpitäjä tiedottaa potentiaalisia työnhakijoita rekisterinpitäjän ajankohtaisista asioista, sekä tarjoaa potentiaalisille työnhakijoille työnhakuun, työelämään ja erilaisiin työtehtäviin liittyvää tietoa.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Henkilön yksilöintitiedot: nimitiedot, asuinkunta, sähköposti
 • Toimiala(t), joilla työskentely kiinnostaa
 • Mahdollisia lisätietoja kerätään erillisillä kyselyillä ja näiden tietojen luovuttamiseen henkilöltä kysytään aina erikseen lupa.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

 • Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

8. Henkilötietojen tietolähteet

 • Henkilötiedot kerätään ainoastaan henkilöltä itseltään

9. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Markkinointirekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoa käsittelevien ohjelmien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat luovutetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien perusteella ja se päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on artikla 15 mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteriä ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin kohdassa 5 on mainittu.

12. Tietojen säilytysajat

Henkilötiedot poistetaan 6 kuukauden kuluessa henkilön peruttua suoramarkkinointiluvan. Suoramarkkinointi päättyy välittömästi.