Koulunkäyntiavustajan työnkuva ja eri luokkamuodot

Koulunkäyntiavustajat työskentelevät yleisopetukseen integroitujen, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden avustajina, yleis- ja erityisopetuksen pienluokissa luokkatasoilla 1–10, esiopetuksessa sekä koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Koulunkäyntiavustajan työnkuva on monipuolinen: työpäivä sisältää usein oppilaiden taksikyyditysten valvomista, oppitunneilla avustamista, välitunti- ja ruokailun valvontaa sekä pienryhmien ohjausta.

Koulunkäyntiavustajan työparina toimii luokanopettaja tai erityisluokan opettaja. Vastuu opetustyöstä ja kurinpidosta on aina opettajalla. Koulunkäyntiavustajan vastuu on läsnä olevan aikuisen vastuuta. Avustaja ohjaa, motivoi sekä tukee oppilaan oppimista ja kasvua. Toisinaan koulunkäyntiavustajan tehtävänä on toimia myös työrauhan ylläpitäjänä eli järjestyksenpitäjänä.

Koulunkäyntiavustajan työpäivä voi koostua yhden tai useamman eri luokan avustamisesta. Luokat voivat olla suuria yleisopetuksen luokkia tai enintään 10 oppilaan pienryhmiä. Avustaja avustaa tarvittaessa oppilaita kaikilla oppitunneilla, myös esimerkiksi uskontotunnilla (opetus ei ole tunnustuksellista).

Alla käydään läpi Seuren käyttämät käsitteet ja lyhenteet, joilla kuvataan avustettavien oppilaiden tuen tarvetta sekä erilaisia luokkamuotoja.

 

Yleisopetuksessa työskentelevä koulunkäyntiavustaja

Yleisopetuksen eri ryhmien avustajalta vaaditaan kykyä ja halua toimia lasten parissa sekä kannustavaa asennetta. Koulunkäyntiavustaja kuuntelee lasta, antaa tälle tilaa ja avustaa vain tarvittaessa – ei siis tee asioita oppilaan puolesta. Koulunkäyntiavustajalla tulee olla hyvät ryhmänhallintataidot, ja hänen tulee arvostaa lasta: hän ymmärtää, että alakouluikäinen on vielä pieni. Avustaja osaa pukea tunteita sanoiksi. Hän ei nolaa lasta, vaan toimii turvallisena aikuisena, joka puuttuu tarvittaessa huonoon käytökseen ja kehuu lasta hyvästä yrityksestä. Yläkoulussa työskentely vaatii koulun oppiaineiden hallintaa.

Henkilökohtainen avustaja

Koululuokassa voi olla oppilas, joka tarvitsee henkilökohtaista ohjausta, tukea tai valvontaa koko koulupäivän ajan. Erityisen tuen syy voi olla esimerkiksi vaikea diabetes, epilepsia, tehty sydänleikkaus tai esimerkiksi näkö-, kuulo tai liikuntavamma. Koulunkäyntiavustaja toimii avustettavan apuna ja tukena kaikissa arjen tilanteissa koulupäivän aikana. Henkilökohtainen avustaja avustaa tarvittaessa myös muita luokan oppilaita.

Avustajan työtehtäviin kuuluu oppilaan ohjaaminen ja avustaminen koulupäivän omatoimisuutta vaativissa toiminnoissa, lapsen tuen tarpeen mukaisesti. Avustettava tarve voi olla pukeminen tai riisuminen, liikkuminen (esimerkiksi heikko tasapaino, pyörätuoli), wc-käynti, motivointi, selkokielisten ohjeiden antaminen, tilanteiden ennakointi jne. Ohjeet avustamiseen löytyvät yleensä opettajanhuoneesta, sijaistettavan koulunkäyntiavustajan lokerosta.

Yleisavustaja

Koululuokassa on yleensä useita erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Koulunkäyntiavustaja työskentelee työpäivänsä aikana useassa eri luokassa. Luokat voivat olla erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden pienluokkia ja/tai yleisopetuksen suuria luokkia. Avustettavia aineita alakoulussa ovat usein äidinkieli, matemaattiset aineet (matematiikka, fysiikka-kemia), käsityöt (tekstiili ja tekninen), liikunta ja kielet. Yläkoulun avustaja avustaa usein kaikissa oppiaineissa. Yleisavustaja voi pitää myös muun muassa läksykerhoa, jossa autetaan oppilaita selviytymään kotitehtävistä. Koulunkäyntiavustajan työpäivän lukujärjestys eli työpäivän vastuut – eri luokat, valvonnat jne. – löytyvät yleensä opettajanhuoneesta sijaistettavan avustajan lokerosta tai seinältä.

Iltapäivätoiminta

Yleisopetuksen iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan 1.–2.-luokkalaisille järjestettyä kerhotyyppistä toimintaa. Koulunkäyntiavustajan työaika on tällöin yleensä klo 12–16. Osalla iltapäivätoimintaan osallistuvista lapsista on erityisen tuen tarvetta. Iltapäivätoiminnan oppilaat tarvitsevat vielä paljon aikuisen ohjausta, kannustusta, rohkaisua ja rajoja.

Koulunkäyntiavustajan tehtäviin iltapäiväkerhossa kuuluu koululaisten turvallisuudesta huolehtiminen kerhon aikana, välipalan tarjoaminen lapsille sekä erilaisten aktiviteettien järjestäminen: pelaaminen, ulkoilu, askartelu jne. Koulunkäyntiavustaja pitää kirjaa lasten läsnäolosta ja kotiin lähtemisestä.

Yleisopetuksen avustajalta vaaditaan kykyä ja halua toimia lasten parissa sekä kannustavaa asennetta. Hyvä avustaja kuuntelee lasta, antaa tälle tilaa ja avustaa vain tarvittaessa (ei tee asioita oppilaan puolesta).

 

Yleis- ja erityisopetuksen pienluokat

Starttiluokka (7-vuotiaat oppilaat)

Lapset, joiden koulunaloitusta on myöhennetty vuodella, opiskelevat pääsääntöisesti koulujen yhteydessä toimivilla starttiluokilla. Starttiluokalle valittu lapsi on suorittanut edellisenä lukuvuotena esiopetusvuoden, mutta hän ei ole vielä taidollisesti kypsä yleisopetuksen tavalliselle 1. luokalle. Starttiluokkavuosi on ikään kuin lisävuosi kouluvalmiuksien kypsymisille. Starttiluokan oppilas opiskelee oman henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Starttiluokan avustajalta vaaditaan taitoa toimia pienten, 7-vuotiaiden lasten kanssa. Päiväkotikokemuksesta on suuri hyöty.

Valmistavan opetuksen luokka (Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten opetus)

Valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Luokan oppilaat tulevat eri kieli- ja kulttuuriryhmistä eri puolilta maapalloa.

Oppilas voi osallistua ison luokan tunneille sellaisissa oppiaineissa, joissa hän selviytyy suomen kielellä, esimerkiksi liikunta ja taideaineet. Opiskelun tavoitteena on edistää oppilaiden kotoutumista Suomeen ja saada riittävän hyvä suomen kielen taito, jotta he voivat siirtyä tavalliselle luokalle. Valmistavia luokkia on esiopetuksessa sekä luokkatasoilla 1–9.

Valmistavassa opetuksessa avustaminen vaatii avustajalta erinomaista suomen kielen taitoa sekä kykyä selkokielisyyteen. Läsnä olemisen ja kuuntelemisen taito sekä lempeän jämäkkä ohjaustyyli ovat eduksi.

ESY ja SOPE (Sosiaalista sopeutumista ja tunne-elämää tukeva opetus)

Opetus on tarkoitettu niille oppilaille, jotka erilaisten sosiaalisten ja tunne-elämän vaikeuksien tai käytöshäiriön vuoksi tarvitsevat pienryhmäopetuksen tukea. Luokan käytänteet muotoutuvat oppilaiden tarpeiden mukaan. Arkityöskentelyssä korostuvat rutiinit ja strukturoidut työskentelytavat. Työskentely luokassa rytmittyy oppilaslähtöisesti. Jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen opetussuunnitelma. Luokassa on enintään 10 oppilasta.

ESY-/SOPE-oppilaan turhautumisen kynnys ja itsetunto on matala. Hän provosoituu herkästi ja itsehillintä on usein kehittymätöntä. Avustaja voi joutua kiinnipitotilanteeseen työpäivän aikana. Oppilaat opiskelevat yleisopetuksen tavoitteiden mukaisesti samoin kuin ns. tavalliset oppilaat. Oppilaiden tukimuotona toimii pienennetty opiskeluryhmä, erityisluokanopettaja ja mahdollisesti myös koulunkäyntiavustaja. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan elämäntilanne mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Koulu tekee tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa.

ESY-/SOPE-luokan avustaminen vaatii avustajalta pitkää pinnaa, jatkuvaa valppautta sekä oppilasta kannustavaa työotetta. Avustaja ei saa provosoitua vaikka oppilas yrittäisi provosoida. Rauhallinen työskentelyote ja hyvä itseluottamus ovat eduksi.

NIVEL ja POLI(kliininen) eli psykiatrinen luokka (Oppilaille, joilla on vaikeita psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia)

Kun erityinen tuki ESY-/SOPE-luokassa ei riitä, ja vanhemmat ovat valmiita hakemaan lisätukea lapselleen, voi lasta hoitava taho sijoittaa hänet poli(kliiniselle) luokalle. Oppilaan hoitotaho, koulu ja koti muodostavat oppilaan turvaverkon. Luokassa toimii moniammatillinen tiimi, johon kuuluu esimerkiksi erityisluokanopettaja, sosiaaliohjaaja ja koulunkäyntiavustaja. Luokassa on enintään 10 oppilasta.

Jokaiselle oppilaalle on laadittu yksilölliset oppimistavoitteet, joita seurataan lukuvuoden aikana. Koulu tarjoaa oppilaalle arkipäivän struktuurin eli turvallisen, toistuvan ”kaavan” sekä selkeät rajat. Luokan oppilas on jäänyt usein jälkeen opiskelussa, ja hän tarvitsee usein paljon tukea motivoituakseen opiskelemaan. Osalla oppilaista voi olla heikko lukutaito ja vain alkeelliset matemaattiset taidot. Opetus pyrkii käytännönläheisyyteen.

Nivel- ja polikliinisten luokkien avustaminen vaatii rauhallista ja vakaata työotetta, valppautta ja vastuuntuntoa sekä oppilasta kannustavaa työotetta. Avustaja ei saa provosoitua, vaikka oppilas yrittäisi provosoida. Psykiatrisesta hoitotyöstä saatu kokemus ja hyvä itseluottamus ovat eduksi.

EVY (Vamma tai aivotoiminnan häiriö, esimerkiksi ADHD)

EVY-luokan oppilaiden tarkkaavuuden suuntaaminen ja ylläpitäminen on usein vaikeaa. Oppilaan käyttäytyminen on hyvin impulsiivista: hänen keskittymisensä herpaantuu herkästi, ja hänellä on motorista levottomuutta. Joku liike ikkunan takana tai luokassa voi katkaista keskittymisen täysin. Toisaalta oppilas tarvitsee mahdollisuutta edes pieneen liikehtimiseen, esimerkiksi tuolilla kiemurtelemiseen tai paperille piirtämiseen tunnin aikana, koska liikkuminen parantaa hänen keskittymistään. Oppilaalla voi olla myös vaikeuksia oman toimintansa ohjaamisessa. Tämä näkyy esimerkiksi häiriöherkkyytenä, monivaiheisten tehtävien tekemisen ongelmana sekä pitkien ohjeiden muistamisen vaikeutena. Toiminnanohjauksen ongelmat näkyvät myös siirtymätilanteissa, esimerkiksi välitunnille meno ilman ohjausta voi kestää koko välitunnin ajan. Ennakointi on tärkeää: oppilaalle on hyvä kertoa siirtymistä etukäteen, esimerkiksi sanomalla ”5 minuutin kuluttua alkaa tunti”, ”Kohta alkaa tunti” tai ”Nyt alkaa tunti”. Luokassa on enintään 10 oppilasta.

EVY-luokan avustaminen vaatii rauhallista ja kannustavaa työotetta sekä pitkää pinnaa ja kykyä antaa selkeitä ja lyhyitä ohjeita. Hyvä avustaja jaksaa tsempata oppilasta, kun hän on jo luovuttamassa. Hän myös varmistaa, että oppilas ymmärtää, mitä ollaan tekemässä.

EDY (kielelliset erityisvaikeudet)

EDY-luokan oppilaalla voi olla vaikeuksia kuullun ymmärtämisessä, suun motoriikassa ja/tai sanojen löytymisessä. Luokassa käytetään kuvia kommunikaation tukena, esimerkiksi lukujärjestys ja päivän eri toiminnot on kuvitettu. Lisäksi oppilailla on usein lukivaikeutta, joka vaikuttaa myös esimerkiksi sanallisten matematiikan tehtävien hahmottamiseen. Joillakin oppilailla on vaikea muodostaa sanoja, tällöin vastaaminen ja puhuminen on hidasta. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen, ja se pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Luokassa on enintään 8–10 oppilasta.

EDY-luokan avustaminen vaatii avustajalta selkeää suomenkieltä ja kannustavaa työotetta. Ohjeet tulee pilkkoa selkeiksi, lyhyiksi lauseiksi. Hyvä kuuntelemisen ja odottamisen taito on eduksi. Tärkeää on varmistaa että oppilas ymmärtää annetut ohjeet.

EMU (yksilöllistetty opetus)

Yksilöllistetyn opetuksen luokassa on oppilaita, jolla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai lievä kehitysvamma. Oppilaalla on hitautta asioiden omaksumisessa. Luokassa opiskellaan yleisopetuksen aineita, mutta ainakin osa oppiainesisällöistä ja oppimisen tavoitteista on mukautettu oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Oppimisvaikeus näkyy etenkin matemaattisissa aineissa ja äidinkielessä. Lukemaan oppimisessa voi myös olla hitautta. Oppilaalla saattaa olla myös motorista kömpelyyttä. Opetus luokassa on käytännönläheistä. Luokassa on yleensä enintään 8 oppilasta.

EMU-luokan avustaminen vaatii avustajalta kannustavaa asennetta sekä kykyä olla saatavilla, kun apua tarvitaan. Avustajan tulee olla läsnä oleva, oma-aloitteinen ja aktiivinen. Tärkeää on huomata aina se oppilas, joka sillä hetkellä tarvitsee eniten tukea.

EMM (Monimuotoluokka, jolla usein ESY-, EVY-, EMU- ja/tai EDY-oppilaita)

Monimuotoluokka koostuu enintään 10 oppilaasta, joilla kullakin voi olla hyvin erilainen tuen tarve. Luokan haasteellisuus on usein tässä monimuotoisessa tuen tarpeen kirjossa. Haasteellisessa luokassa oppilaat ovat joukko hyvin erilaisia persoonia, joiden osaamisen taso ja tuen tarpeen muoto vaihtelevat suuresti. Luokassa esiintyy tällöin usein myös työrauhaongelmia. Luokka voi olla myös hyvin toimiva pienryhmä, jossa on selkeät toimintatavat, toimiva struktuuri ja kannustava työilmapiiri.

EAUT (Autismiopetus)

Ryhmät koostuvat autismin kirjoon kuuluvista lapsista,joilla on haasteita vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa. Oppilaat ovat omaehtoisia, eli tekevät mieluiten sitä, mikä on heistä mukavinta. Ruokarajoitteet ovat oppilailla yleisiä: jollekin oppilaalle rasva näkkileivän päällä on kauhistus, toinen oppilas voi haluta syödä vain omenaa. Osa oppilaista nauttii läheisyydestä ja istuu mielellään sylissä tai halailee. Oppilaat pitävät eri asioista, toiset nauttivat yhteisistä seurapeleistä, esim. Uno-korttipelistä ja toiset nauttivat yksinään piirtämisestä. Osa viihtyy mieluiten omissa oloissaan ja heitä täytyy houkutella yhteiseen tekemiseen. Asperger on sukua autismille.

Työ autismiopetuksessa vaatii avustajalta jämäkkyyttä, jatkuvaa valppautta ja tarkkaa havainnointikykyä. Autismiluokalla voi joskus joutua esim. kiinnipitotilanteisiin, jotta oppilas ei pysty vahingoittamaan itseään. Autismiluokilla on aina useita avustajia, eikä avustaja joudu työskentelemään yksin. Vakituisilta avustajilta ja opettajalta voi oppia todella paljon.

 

Kehitysvammaopetus

Kehitysvammaopetuksessa koulunkäyntiavustaja työskentelee lievästi tai vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden avustajana. Luokan ryhmäkoko on enintään kahdeksan oppilasta ja luokassa on monta koulunkäyntiavustajaa. Koulunkäyntiavustaja auttaa ja tukee oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa tai vammansa vuoksi selviydy itse.

Työtehtäviin voi kuulua oppilaiden taksikyyditysten valvomista, oppilaan kuntouttamista fysioterapeutin tai puheterapeutin ohjeiden mukaan tai oppilaiden hoitotoimenpiteitä. Oppilailla on yksilölliset oppimisen tavoitteet ja luokassa käytetään usein kuvia ja viittomia puheen tukena.

Edellytämme kehitysvammaopetuksessa työskenteleviltä koulunkäyntiavustajilta soveltuvaa koulutusta tai aiempaa kokemusta kehitysvammaisten parissa toimimisesta (työkokemus tai oman elämän kautta saatu kokemus).

EHA (Harjaantumisopetus)

Lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaiset oppilaat opiskelevat harjaantumisopetuksen luokissa (EHA). Oppiaineiden lisäksi koulupäivään kuuluu päivittäisten taitojen, kuten pukeutumisen ja ruokailutapojen opettelua. Harjaantumisopetuksen oppilaat oppivat hitaasti ja tarvitsevat useita harjoituskertoja. Luokalla on monesti useita oppilaita, joilla on Downin oireyhtymä.

Työ harjaantumisopetuksessa vaatii avustajalta jatkuvaa valppautta ja kykyä olla läsnä tilanteissa. Hyvä avustaja jaksaa kuunnella, odottaa, kannustaa ja käyttää selkeää kieltä.

TOI (Toiminta-alueittain järjestetty opetus)

Vaikeasti kehitysvammaiset oppilaat opiskelevat toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa (TOI). Oppimisen tavoitteet ovat arkielämään liittyviä ja opittujen taitojen ylläpitämiseen tähtääviä. Oppilaat tarvitsevat jatkuvaa valvontaa ja huolenpitoa. Oppilaiden toimintakyky vaihtelee itsenäisesti toimivista täysin autettaviin. Monesti oppilaalla voi olla kehitysvamman lisäksi jokin muu vamma tai sairaus, kuten esimerkiksi liikuntavamma tai epilepsia. Erillisiä oppiaineita ei ole, vaan koulupäivän sisältö rakentuu kokemuksellisen oppimisen ympärille.

Vanhusten hoidosta ja muusta hoitotyöstä saatu kokemus on eduksi. Työ vaatii avustajalta toisaalta jämäkkyyttä, toisaalta hyvää läsnä olemisen kykyä sekä toisen ihmisen arvostamista.  Hiukset tulee olla sidottuna, eikä saa olla koruja, joihin käsi voi tarttua kiinni. Ei saa pelätä WC pesutilanteita tai sitä, että lapsen kuola voi kastella hihan. Näissä luokissa työntekijä voi oppia itsestään paljon. Erityistaitoja ei tarvita, riittää, että työ kiinnostaa ja siihen on valmis. Itse työ opettaa työn sisältöasiat. Luokassa on yksi avustaja yhtä oppilasta kohti tai korkeintaan kaksi oppilasta yhtä avustajaa kohti. Avustaja ei joudu työskentelemään yksin.